Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hrackyzadobrekacky.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

PROVOZOVATEL

Jednatel: Tomáš Walach  
Název: Stewal-group s.r.o.
Sídlo: Českobratrská 692/15, Ostrava, 702 00 
IČ: 05457939, DIČ: CZ05457939
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: 67606 C

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Telefon: +420 792 314 398
Email: info@hrackyzadobrekacky.cz
Kontaktní adresa (reklamace, vratky): Stewal-group s.r.o., Tovární 1030/41, Český Těšín, 737 01
Provozní doba: Po-Pá 9:00 - 14:00 hodin (v případě potřeby je možné se individuálně domluvit telefonicky nebo emailem na výdeji zboží mimo provozní dobu)
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Informace o přijímaných způsobech platby a dopravy jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Informace o uzavření kupní smlouvy

Uzavřená kupní smlouva bude bezpečně uložena a spotřebitel má právo ve kterémkoli okamžiku do ní nahlédnou, nebo ji změnit po vzájemné dohodě obou stran. Kupní smlouva bude uzavřena v českém jazyce. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky. Do té doby může zákazník svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby dle ust. § 1826 odst. 1 písm. a) – d) občanského zákoníku.

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Odesláním objednávky kupující uzavírá kupní smlouvu. Při nepřevzetí zásilky kupujícím má prodávající nárok na náhradu škody. Prodávající má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za dopravu zásilky k zákazníkovi a zpět k prodávajícímu. Pohledávky z nepřevzatých zásilek budou vymáhány externí firmou.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Pokud je zboží poškozeno natolik, že jej nelze navrátit do bezvadného stavu, nelze požadovat vrácení částky prodávajícím kupujícímu. Zásilky, o kterých nebudeme předem informováni, nebudou převzaty, zůstanou na úložném místě přepravce. Před odesláním zásilky nám prosím zašlete email nebo sms s číslem objednávky a zásilky.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.
Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí

Po převzetí zásilky si její obsah důkladně zkontrolujte spolu s dopravcem (nejdéle však do 24 hodin od převzetí zboží), v případě chybějící části nebo poškozené zásilky náš obchod o této situaci neprodleně informujte (nejlépe emailem: info@hrackyzadobrekacky.cz) a rovněž je nutné sepsat s dopravcem reklamační protokol. Žádnou z částí přepravního obalu v případě poškození zásilky nevyhazujte, po nahlášení reklamace kompletní zásilku přebírá přepravce. V případě chybějící části je nutné nás o této situaci informovat nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace typu poškození zásilky, chybějící část, po uplynutí této 24h lhůty nebude brán zřetel. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Koupě zboží na IČ

Firma, resp. osoby za ní jednající jsou povinny si zakoupené zboží zkontrolovat a zjištěné vady bez zbytečného odkladu prodávajícímu vytknout. Firma může následně vytknout prodávajícímu vadu zboží, která se projeví později, musí však prokázat, že zboží mělo tuto vadu již v okamžiku převzetí a to jednoznačně znaleckým posudkem. Pokud podnikatel uzavřel smlouvu, kde na základě uvedeného IČ souhlasil s podřízením smlouvy obchodnímu zákoníku a zboží si tak pořídil jako podnikatel, přičemž součástí smluvních podmínek nebylo ujednání záruky za jakost, se nemůže domáhat odpovědnosti ze záruky (reklamace). V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Součásti balení a fotografie zboží

Součásti balení jednotlivých produktů se mohou lišit od konkrétního popisu daného produktu dle aktuálního naskladnění zboží. Při každém naskladnění zboží totiž může docházet k nepatrným změnám detailu produktů a součástí balení (hlavně tedy doplňkového příslušenství), které nejsme schopni ovlivnit. Fotografie produktů se mohou rovněž nepatrně lišit dle aktuálního naskladnění zboží, které nejsme schopni ovlivnit.

Záruka na nabíjecí baterie

Záruka u baterií se vztahuje pouze na výrobní vady, tzn. například na nefunkční baterie při převzetí, nebo na nefunkční některý z článků baterie. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení baterií nebo ztrátu její kapacity (např. úplným vybitím a reklamací již po krátké době používání nebo častým nabíjením a vybíjením). Životnost výrobku může být kratší, ale i delší než záruční doba. Záleží především na frekvenci nabíjení (baterie se nesmí ponechat nabíjet déle jak 12 hodin) a správném používání výrobku. Na baterie se vztahuje záruční doba v trvání 24 měsíců, stejně jako na jakékoli jiné spotřební zboží. Záruční dobu ovšem nelze zaměňovat za životnost výrobku. Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, což se ovšem velmi špatně počítá a dokazuje. Proto se většinou používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie nikoli o její záruční dobu! Záruční doba na baterie je tedy 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním, nebo ztrátu kapacity způsobenou jejím úplným vybitím. Na baterii, která ztratí kapacitu běžným užíváním, nelze uplatnit reklamaci. Snižování kapacity baterie není vadou, nýbrž přirozenou vlastností baterie.

Specifika reklamace trampolín:

Reklamace se nevztahují na ochranu pružin, pokud kupující nepoužívá doporučenou plachtu na přikrytí. Reklamace na zrezivění se uplatňuje od 10 % poškození a více na kus. Kratší možnou životnost jednotlivých dílů výrobků (trampolín), zejména pokud se jedná o kryt pružin na trampolínu a ochrannou horní síť, nelze považovat za výrobní vadu. Po uplynutí záruční doby (24 měsíců) se doporučuje trampolínu kompletně zkontrolovat odborníkem.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době dle ust. § 2165 odst. 1 občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
•    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•    bezplatné odstranění vady opravou;
•    přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•    vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář ke stažení ZDE. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Náklady spojené s odesláním reklamaci hradí kupující. Při kladném vyřízení reklamace má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na dopravu výrobku k reklamaci. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 30 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.  Záruka na jakýkoliv výrobek se vztahuje pouze na vady materiálu nebo výroby a naopak nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením nebo mechanickým poškozením, jako je například prasknutí ve sváru apod. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. Zásilky, o kterých nebudeme předem informováni, nebudou převzaty, zůstanou na úložném místě přepravce. Před odesláním zásilky nám prosím zašlete email nebo sms s číslem objednávky a zásilky.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Praha 1, Štěpánská 44, 110 00, email: adr@coi.cz, web: coi.cz.

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost stewal-group s.r.o., se sídlem Českobratrská 692/15, IČ 05457939, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 67606 C(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno, příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- adresu/sídlo

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 2. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
  Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 
 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno stewal-group s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
 5. a) cz (dodavatel eshopu – R. Ďuriš, IČ 09645195) b) Petra Cywková, se sídlem Koperníkova 1583/7, Český Těšín, 737 01 (poskytovatel účetních služeb)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@hrackyzadobrekacky.cz
  7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky hrackyzadobrekacky.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
- Základní funkčnosti webových stránek
  
- Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

- Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  
- Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

- Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Heureka Shopping s.r.o.
- Seznam.cz, a.s.
- Facebook

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se stewal-group s.r.o., se sídlem Českobratrská 692/15, 702 00 Ostrava, IČ 05457939, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky a její doručení. Tyto údaje dále předáváme subjektům Petra Cywková (vedení účetnictví), přepravním společnostem (PPL, GEIS, Zásilkovna, TopTrans, Česká Pošta). Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Email, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem personalizované zacílení obsahu s využitím analýzy dat sloužící ke zlepšení zákaznické zkušenosti. Tyto údaje dále předáváme subjektům Facebook, Google Czech Republic, s.r.o., Heureka Shopping s.r.o., Seznam.cz, a.s.

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne neděle 20. května 2018.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

OSTATNÍ

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2017